WINTER

it reid is brutsen
reedridend sjongt my it iis
myn eagen trienje

út: Liuwe Hornstra, Fersen, Ljouwert: De Tille 1975, s. 26.