Wibren van der Burg levert rond verschillende thema’s bijdragen aan het maatschappelijke debat. Hij doet dit door onder meer lezingen, interviews en publicaties voor een breder publiek.

Zie hiervoor ook zijn boeken:

Het ideaal van de neutrale staat (oratie EUR), Den Haag: BJU 2009, 80 pp.

Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief, Kampen: Ten Have 2005 (205 p.)

De verbeelding aan het werk. Pleidooi voor een realistisch idealisme, Kampen: Agora 2001. (186 p)

Lezingen en populariserende publicaties

Hieronder vindt u enkele lezingen en artikelen van Wibren van der Burg rond maatschappelijke thema’s die specifiek voor een breed publiek bedoeld zijn. Daarnaast zijn in zijn publicatielijst ook tal van andere publicaties te vinden over maatschappelijke thema’s.

* De gepubliceerde tekst van deze artikelen kan op kleinere punten afwijken van de elektronische versie.

Euthanasie
‘Commentaar: euthanasie’, AdRem (2001) jrg. 12, nr. 3, 2.
‘De dood in het geding’, AdRem (2000) jrg. 11, nr. 11, 4-5.
Genetica
‘De eeuw van de genetica’, AdRem (2000) jrg. 11, nr. 2, 7.

Idealen
‘Idealen: we kunnen niet zonder’, in: W. van der Burg et.al., Tijd voor idealen: geloven tussen visioen en werkelijkheid, ADS/NPB/RB/Zwinglibond, Utrecht, (1996), 5-13.

Neutraliteit van de staat
Het ideaal van de neutrale staat
(oratie EUR), Den Haag: BJU 2009, 80 pp.
‘Gelijke zorg en respect voor de gelovige burger – een inclusief-vrijzinnige schets’, in P. de Hert en K. Meerschaut (red.), Scheiding van Kerk en Staat of Actief Pluralisme?, Antwerpen: Intersentia, p. 187-204.

Openstelling van het huwelijk
‘The recognition of gay and lesbian relationships in the Remonstrant Church and in Dutch society (paper presented at the European Forum of Gay and Lesbian Christian Groups ‘Living in Commitments’, Heemskerk, 3 May 2003)

Orgaandonatie
‘Gemengde gevoelens’, AdRem, (1995) mei, 2.

Verdraagzaamheid:
‘De grenzen van verdraagzaamheid’, Vredeskrant 2002, 7

Vrijzinnige ethiek:
‘Leer en leven: een vrijzinnige visie’, in T. Boer (red.), Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme (Schrotenbundel), Van Gorcum 2004, p. 120-133.

Vrijzinnige politiek:
’Vrijzinnigheid als brede onderstroom’, Waterstof 26, september 2007 (internetmagazine, http://www.waterlandstichting.nl/index.php?pid=323

Voorzitterschap Remonstranten

Vanjuni 2002 tot juni 2006 was Wibren van der Burg voorzitter van het landelijk bestuur (de Commissie tot de Zaken) van de Remonstrantse Broederschap. De remonstranten (opgericht in 1619 nadat ze tijdens de synode van Dordrecht uit de toenmalige officiële protestantse kerk waren gezet) vormen een kleine inspirerende vrijzinnige geloofsgemeenschap. Kenmerken als de openheid naar de samenleving, de ruimte voor verscheidenheid van opvattingen binnen en buiten de kerk, de voortrekkersrol rond thema’s als de zegening van homoseksuele en lesbische relaties geven de remonstranten een eigen karakter, dat goed aansluit bij de huidige pluralistische, sterk geïndividualiseerde samenleving.