Vakpublicaties
 • Burg, W. van der, Taekema, H.S. (2013), Rechtstheorie in de Rotterdamse context: Een geschiedenis in zes oraties. In L.C. Winkel, L.J.J. Rogier & M. Roos (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 213-228), Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Burg, W. van der (2012), ‘De scheiding van kerk en staat. Een herijking’, in: K. Holtzapffel, J. Magliano-Tromp & M. Tolsma (red.), Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema 2012, pp. 32-42. 
 • Been, W.H.J. de, Burg, W. van der (2012), ‘Godsdienst als hype’, Nederlands Juristenblad 87 (2012) 13, p.772. 
 • Burg, W. van der (2012), ‘Historisch besef’,  Nederlands Juristenblad 87 (2012) 02, p.120-121 .  
 • Burg, W. van der (2011), ‘Afrekenen met de linkse kerk’, Nederlands Juristenblad 86 (2011) 28, 1877-1878.
 • Burg, W. van der (2010), ‘ “Bij de gratie Gods”- een anachronisme’, Nederlands Juristenblad 84 (2010)3, p. 161-161.
 • Burg, W. van der (2010), ‘Mijn laboratorium’, Nederlands Juristenblad 84 (2010)14, p. 849-850.
 • Burg, W. van der (2009), ‘De professionalisering van juridische beroepen. Over verlies aan rechtsstatelijke oriëntatie’, in N.J.H. Huls (red.), Ongedeeld integer, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 17-27.
 • Burg, W. van der (2009), ‘Cultuur: waar hebben we het over?’, in: Timke Visser, Merel Baracs, Anne Dijk (red.), ‘Het is cultuur geloof ik.’, Alkmaar: Falstaff media, (vrijwel ongewijzigde herdruk van delen NJV-preadvies 2008).
 • Burg, W. van der (2008), ‘Inleiding’ en ‘discussiebijdragen’, in: Multiculturaliteit en recht (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2008-2), Deventer: Kluwer, 15-18, 28-29, 31-32, 41, 51-52, 58, 65-66, 71-73, 85-86.
 • Burg, W. van der (2007), ‘De Familie Bofkont, Rechtbank Amsterdam 4 november 2004, nr.13/086172-03’, in: R. Janse, S. Taekema en T. Hol (red.), Rechtsfilosofische annotaties, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2006, 49-52.
 • Burg, W. van der (2006), ‘De staat neutraal?: een pleidooi voor een vrijzinnige benadering’, Christen Democratische Verkenningen (zomer 2006), 305-312
 • Burg, W. van der (2004), ‘Rechtsontwikkeling’, in: W. Witteveen en J. Verschuuren (red.), De fascinatie. Wat wetgevingsonderzoekers bezighoudt, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, p. 99-103.
 • Burg, W. van der (2003), ‘Geen democratische verbetering’, Nederlands Juristenblad 78(2003)5, 227.
 • Burg, W. van der (2003), ‘De privatisering van de godsdienstvrijheid’, Nederlands Juristenblad 78 (2003) 44, 2296.
 • Burg, W. van der (2002), ‘Dynamisch recht’, Nederlands Juristenblad 77 (2002), 264-265.
 • Burg, W. van der (2001), ‘Idealisme en het recht’, InterDisciplinair 12 (2001) 2, 4-5.
 • Burg, W. van der (1999), ‘Op zoek naar een eigentijdse ethiek’, in: W.B. Drees (red.), Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom, Amsterdam: Balans, 167- 180.
 • Burg, W. van der (1997), ‘Het belang van idealen in recht, moraal en politiek’, FACTA, 5 (1997) 8, 2-5.
 • Burg, W. van der (1997), ‘Recht en ethiek’, in: Gids voor de Rechtenstudie en de Juridische Beroepen Dux in Iura/W.E.J. Tjeenk Willink, 189-191.
 • Burg, W. van der (1997), ‘Vrijheid en verdraagzaamheid – en verantwoordelijkheid?’ in: Beginsel-vast. Over de beginselverklaring van de remonstranten, (Remonstrants vlugschrift 13) Utrecht: Remonstrantse Broederschap, 37-44.
 • Burg, W. van der (1996), ‘Opvoeding tot burgerdeugd: democratische noodzaak of nostalgisch verlangen?’, in: P. Guijt (red.), Deugden, Vorming, Democratie, Hogeschool Katholieke Leergangen, Amsterdam, 3-18.
 • Burg, W. van der (1996), ‘Normen en waarden: hebben de kerken recht van spreken?’, Over LEVEN, Theologie van het leven: op zoek naar een nieuw oecumenisch model, (Vlugschrift 11) Utrecht/Driebergen: Remonstrantse Broederschap/MCKS, 27-32.
 • Burg, W. van der (1994), ‘Ethiek en recht in de zorgpraktijk’, VNVA-krant september 1994, 7-9.
 • Rijntjes, G.J.P. en W. van der Burg (1994), ‘Hoofdstuk 12. Verantwoordelijkheid’, in: Natuurwetenschappen-technologie-samenleving. Bruggen bouwen tussen alfa, bèta en gamma, Heerlen: Open Universiteit, 209-226.
 • Burg, W. van der (1989), ‘Wel-geschapen?’, Remonstrants Weekblad (1989), 3-4.
 • Burg, W. van der, A.H. Vedder en A.K. Huibers (1989), ‘Anoniem bevolkingsonderzoek naar de verspreiding van HIV-infectie? Ethische overwegingen’, Medisch Contact, 44 (1989), 7-9.
 • Burg, W. van der (1988), ‘Breed onderzoek HIV-prevalentie zonder “informed consent” strijdig met Grondwet’, Staatscourant (2 december 1988), 7 en 10.
 • Burg, W. van der (1987), ‘Gemeente, gewetensbezwaren en kruisraketten (II)’, De Nederlandse Gemeente, 41 (1987) 11, 220-221.

Blogs (regelmatig ook verschenen op mr-online.nl en nieuwwij.nl)

Overige publicaties 
 • Wouter de Been en Wibren van der Burg, ‘Het gras is in Nederland groener’, Fiat Justitia 2(2010)2, 37-40
 • Burg, W. van der (2009) ‘Vrijzinnige profilering in de politiek’, adRem 20(2009)8, 4. (overgenomen door Waterstof 46 september 2009, internetmagazine, http://www.waterlandstichting.nl/?p=artikelen&s=bekijken&id=1643).
 • Burg, W. van der (2009), ‘Commentaar bij De uitspraak 19. Ook een Iraakse bruidsschat moet je hier betalen’, NRC weblog (http://weblogs.nrc.nl/weblog/uitspraak/2008/12/16/uitspraak-19-ook-een-irakese-bruidsschat-moet-je-hier-betalen/)
 • Burg, W. van der (2009), Het debat over academische vrijheid’, Geregeld oktober 2009, 8-10.
 • Burg, W. van der (2007),’Vrijzinnigheid als brede onderstroom’, Waterstof 26, september 2007 (internetmagazine), http://www.waterlandstichting.nl/index.php?pid=323
 • Burg, W. van der (2007), ’Christendom en moraal’, in K. Holtzapfel en Th. M. van Leeuwen (red.), Al doende geloven. Over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen, Utrecht: Remonstrantse Broederschap 2007, pp. 27-30.
 • Burg, W. van der (2006), ‘Mijn doperse verwanten’, in: De luis of de pels? Visies op doperse eigenheid, Amsterdam: ADS, 37-43 (in verkorte versie verschenen in Doopsgezind NL, 18 maart 2006, 7.)
 • Burg, W. van der (2006), Zu einer Neubewertung von Toleranz, Friedrichstadt: Remonstrantische Gemeinde, 29 S.
 • Burg, W. van der (2006), ‘Spotten met het heilige’, AdRem (2005), jrg 17, nr.2, 7
 • Burg, W. van der (2006), ‘Religiekritiek zonder botte bijl’, Waterstof (internetmagazine, http://www.waterlandstichting.nl)
 • Burg, W. van der (2005). ‘Levensbeschouwing en de publieke sfeer’, AdRem (2005) jrg. 16, nr.2, 7-8
 • Burg, W. van der (2004), ‘Op pad voor de remonstranten’, AdRem (2004) jrg 15, nr. 1, 5.
 • Burg, W. van der (2004), ‘Waarden en normen: een nuchter verhaal’, AdRem (2004) jrg. 15, nr. 4, 4.
 • Burg, W. van der (2004), ‘Realistisch idealisme’, Route 33 (magazine KRO de Wandeling) april-mei 2004, p. 12-15.
 • Burg, W. van der (2003), ‘Secularisatie is ook een zegen’, VolZin 24 oktober 2003, 20-22.
 • Burg, W. van der (2002), ‘ Nieuwe gezichten: prof.dr.mr. Wibren van der Burg’ JUVAT-bulletin (2002) 3, 17-21.
 • Burg, W. van der (2002), ‘De grenzen van verdraagzaamheid’, Vredeskrant 2002, 7
 • Burg, W. van der (2002), ‘Schokkende ervaringen’, AdRem, (2002) september, 2
 • Burg, W. van der (2001), ‘Commentaar: euthanasie’, AdRem (2001) jrg. 12, nr. 3, 2.
 • Burg, W. van der (2000), ‘Het persoonlijke in de politiek’, AdRem (2000) jrg. 11, nr. 4, 6.
 • Burg, W. van der (2000), ‘De dood in het geding’, AdRem (2000) jrg. 11, nr. 11, 4-5
 • Burg, W. van der (2000), ‘De eeuw van de genetica’, AdRem (2000) jrg. 11, nr. 2, 7.
 • Burg, W. van der (1999), ‘Idealen wenken en wijken’, Openbaar bestuur magazine, 2 (herfst 1999), 8-9.
 • Burg, W. van der (1998), ‘De Gay Games – een unieke gebeurtenis’, AdRem (september 1998) jrg. 9, nr. 9, 15.
 • Burg, W. van der (1998), ‘Op weg naar een vrijzinnige ethiek’, Vrijzicht (mei 1998), 7-9.
 • Burg, W. van der, ‘De zin van idealen’, in: Ad Rem (1997) 8, 11 (tevens verschenen in Zwingli 52 (1997) 1, 10-11; en in het Algemeen Doopsgezind Weekblad 52 (1997)8, 5.
 • Burg, W. van der, ‘Idealen: we kunnen niet zonder’, in: W. van der Burg et.al. (red.), Tijd voor idealen: geloven tussen visioen en werkelijkheid, ADS/NPB/RB/Zwinglibond, Utrecht, (1996), 5-13.
 • Burg, W. van der, et. al. (red.) Tijd voor idealen: geloven tussen visioen en werkelijkheid, ADS/NPB/RB/Zwinglibond, Utrecht, (1996), 40 p.
 • Burg, W. van der, ‘Naar openstelling van het huwelijk’, AdRem, (1996) oktober, 6-7.
 • Burg, W. van der, ‘Terug naar het gezin’, AdRem, (1996) februari, 2.
 • Burg, W. van der, ‘Homo-huwelijk verdient meer dan halve erkenning’, NRC Handelsblad 23 september 1995.
 • Burg, W, van der, ‘Gemengde gevoelens’, AdRem, (1995) mei, 2.
 • Burg, W. van der, ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’, Filosofie Magazine, maart 1995.
 • Burg, W. van der, ‘Amerikaanse ervaringen’, AdRem, (1993) september, 12.
 • Burg, W. van der, ‘Democratie en Tolerantie’, Driekwart, (1991) 7 en 10.
 • Vedder, A.H., W. van der Burg en A.K. Huibers, ‘Bevolkingsonderzoek naar aids moet met open vizier’, Trouw 4 januari 1989, 11.
 • Burg, W. van der en E. Schroten, ‘VU-onderzoek verantwoord. Beroering over Amsterdams experiment niet terecht’, Trouw 17 december 1988.
 • Burg, W. van der, ‘Is Tax Refusal a Justified Form of Civil Disobedience?’, Newsletter of the Peace Tax Campaign, (Australia) 1988 (vol. 6 no 1), 6-8.
 • Burg, W. van der, ‘Vechtstaat of rechtsstaat?’, Vadertje staat (BWD-Rondzendbrief 1987 no.3), 23-28.
 • Burg, W. van der, ‘Kabinet tast democratische beginselen aan’, de Volkskrant (29 oktober 1986).
 • Burg, W. van der, ‘Het kabinet-Lubbers: nieuw sociaal elan?’, Jonge Radikalenkrant, 1986 2, 7.
 • Burg, W. van der, ‘Dertig jaar strijd voor de boeg’, Radikalenkrant augustus 1986, 8-10.
 • Burg, W. van der, ‘Een radikale visie op burgerlijk verzet’, BWD-nieuwsbrief december 1986, 4-7.
 • Burg, W. van der, ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid en demokratie’, BWD-nieuwsbrief juli 1986, 6.

Rapporten

 • Raad van Kerken in Nederland, beraadgroep Ethische vragen (2004), Overtuigd Tolerant. Een bijdrage aan de bezinning over tolerantie, Amersfoort (40 p.)
 • Commissie Prenatale Diagnostiek van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (commissie onder voorzitterschap van W. van der Burg) (1993), Prenatale Diagnostiek: de grenzen verkend, Utrecht: NVOG (43 p.)
 • Burg, W. van der, M.J. Burger en B. Nieuwenhuis (1989), Toveren met een eitje. Politiek en voortplantingstechnieken, PPR-schrift no. 15, Amsterdam: PPR-Studiestichting. (24 p.)
Recensies
 • Burg, W. van der (2006), ‘Boekbespreking van Ronald Dworkin’, Justice in Robes, Nederlands Juristenblad 81 (2006) 45/46, 2606-2608.
 • Burg, W. van der (2005), ‘Boekbespreking van De actualiteit van het geweten’, Nederlands Theologische Tijdschrift, 56(4), 344-34
 • Burg, W. van der (2004), ‘Warrige gedachten over het levenseinde’, VolZin januari 2004, p. 34.
 • Burg, W. van der (2004), ‘Boekbespreking van Olav Antonie Haazen, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 33(2004)2, 204-207.
 • Burg, W. van der (2002), ‘ Boekbespreking van J.C. Hordijk, De democratie van het respect. Schoolstrijd, levensbeschouwing en politiek debat’, Filosofie & Praktijk 23(2002)2, 68-71.
 • Burg, W. van der (2001), ‘Boekbespreking van J.L.Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in debat’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 30(2001)3, 288-290.
 • Burg, W. van der (2000), ‘Boekbespreking van Drucilla Cornell, At the Heart of Freedom. Feminism, Sex and Equality’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 29(2000), 85-88.
 • Burg, W. van der (1999), ‘Boekbespreking van Geertrui van Overwalle (red), Octrooirecht, Ethiek en Biotechnologie’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 28(2000), 170-170.
 • Burg, W. van der (1999), ‘ Book Review: Roger B. Dworkin, Limits: The Role of the Law in Bioethical Decision Making’, Bioethics 13(1999)1, 76-79.
 • Burg, W. van der (1997), ‘Booknote: Mervyn Frost, Ethics in International Relations: A Constitutive Theory,’ Ethics 107(1997)4, 782-782.
 • Burg, W. van der (1995), ‘Een mooi verhaal – te mooi om waar te zijn (Bespreking van Hans Boutellier, Slachtofferschap en Criminaliteit)’, Psychologie & Maatschappij, 71(1995), 196-200.
 • Burg, W. van der (1994), ‘Dworkin heeft de beste kaarten’, Filosofie Magazine, 3(1994)6, 61-61.
 • Burg, W. van der (1994), ‘Een tragische kruisridder in zijn strijd tegen windmolens (Bespreking van Gerard de Vries, Gerede twijfel. Over de rol van de medische ethiek in Nederland)’, Psychologie & Maatschappij, 67(1994)2, 182-184.
 • Burg, W. van der (1993), ‘Boekbespreking van H.A. Bedau (ed.), Civil Disobedience in Focus’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 22(1993)3, 237-239.
 • Burg, W. van der (1993), ‘Boekbespreking van Philip Selznick, The Moral Commonwealth’, Recht en Kritiek, 19(1993)4, 442-447.
 • Burg, W. van der (1992), ‘Boekbespreking: Inez D. de Beaufort, Lieve Deugd, Dure Plicht, Voorbeeldig Ideaal: over eigen verantwoordelijkheid’, IGE Bulletin, 6(1992)4, 11-11