• Burg, W. van der (2014), ‘Wat is juridisch interactionisme?’ Netherlands Journal of Legal Philosophy (2014-1), 25 pp.
 • Reactie van prof. dr. P. Hooijmeijer (voorzitter) namens het gebiedsbestuur MAGW/NWO op ‘De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocdures’ & naschrift van Wibren van der Burg naar aanleiding van deze reactie. 
 • Burg, W. van der (2012), ‘De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures’, Nederlands Juristenblad (2012) 36, p. 12-36.   Bijlage: methodologische verantwoording 
 • Burg, W. van der (2012), ‘De neutrale overheid – ‘and never the twain shall meet’? Een voortgezette discussie’, Filosofie & Praktijk, 33(2012) 1, 52-68. 
 • Burg, W. van der (2011), ‘De paradox van de ondemocratische democratietheorie’, in Foblets, M.-C., Hildebrandt, M., en  Steenbergen, J. (red.), Liber Amicorum René Foqué, Gent: Larcier/Boom juridische uitgevers 2011, 13 pp. 123-136. 
 • Burg, van der (2011), ‘Afrekenen met de linkse kerk’, Nederlands Juristenblad 86 (2011) 28, 1877-1878.
 • Been, W.H.J. de, Burg, W. van der (2010), ‘Diversiteit in Nederland’, in: Openbaar Bestuur, 2010(12), 2-6.
 • Burg, W. van der (2010), ‘Homogeniteit versus diversiteit – schuivende verhoudingen’, Religie & Samenleving, 5(2010) 2, 103-123. 
 • Burg, W. van der (2010), ‘De neutrale overheid: abstracte filosofie versus staatsrechtelijke praktijk’, Filosofie & Praktijk, 31(2010) 3, 6-20.
 • Burg, W. van der (2010), ‘De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal’, in: Koen Holtzapffel en Marius van Leeuwen (red.), De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit, Zoetermeer: Meinema, 156-165.
 • Burg, W. van der (2010), ‘De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit’, Nederlands Juristenblad 84 (2010) 31, 2026-2031.
 • Burg, W. van der (2009), ‘Debatten rond neutraliteit’, in: Olaf Tans e.a. (red.), De grenzen van het goede leven (Soeteman-bundel), Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 95-105.
 • Burg, W. van der (2009), ‘De regulering van professionals: twee botsende perspectieven’, in T. Jansen, G. van den Brink & Jos Kole (red.), Beroepstrots. Een ongekende kracht, Amsterdam: Boom, pp. 168-181.
 • Burg, W. van der (2008), ‘Culturele diversiteit en de democratische rechtsstaat’, in: W. van der Burg, C.J.M. Schuyt en J.H. Nieuwenhuis, Multiculturaliteit en recht (Preadviezen Nederlandse Juristenvereniging 2008), Kluwer: Deventer p. 1-62.
 • Burg, W. van der (2007), ‘Juridische professies en de instrumentalisering van het recht’, in: Jos Kole en Doret de Ruyter (red.), Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit, Assen: Van Gorcum, p. 114-125
 • Burg, W. van der (2007), ‘Gelijke zorg en respect voor de gelovige burger – een inclusief-vrijzinnige schets’, in P. de Hert (red.), Scheiding van Kerk en Staat of Actief Pluralisme?, Antwerpen: Intersentia, p. 187-204.
 • Burg, W. van der (2006) ‘Religie en het publieke domein- een vrijzinnige invalshoek’ , Theologisch debat 3 (2006) 2, 4-13; ( plus ‘Reactie op Henk Vroom’, p. 23)
 • Burg, W. van der (2004) ‘Inclusief liberalisme: meer recht doen aan verscheidenheid’, in: E. Brugmans en M. Buijsen (red.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal, (annalen van het Thijmgenootschap 92 (2004) 1) Nijmegen: Valkhof Pers, 99-115
 • Barendrecht, J.M., J.B.M. Vranken, I. Giesen, M. Borgers, W. van der Burg, H.E.B.Tijssen, G.C.G.J. van Roermund, W.H. van Boom (2004), ‘Methoden van rechtswetenschap: komen we verder?’, Nederlands Juristenblad, 79 (2004) 28, 1419-1428.
 • Burg, W. van der en S. Taekema (2004), ‘Het belang van idealen’, Nederlands Juristenblad, 79 (2004) 21, p. 1074-1080.
 • Burg, W. van der (2004), ‘Inclusief liberalisme: meer recht doen aan verscheidenheid’, in: E. Brugmans en M. Buijsen (red.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal, (annalen van het Thijmgenootschap 92 (2004) 1) Nijmegen: Valkhof Pers, p. 99-115.
 • Burg, W. van der, ‘Leer en leven: een vrijzinnige visie’, in T. Boer (red.), Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme (Schrotenbundel), Van Gorcum 2004, p. 120-133.
 • W. van der Burg en R. Pierik, ‘John Rawls, de filosoof van de liberaal-democratische verzorgingsstaat’, Nederlands Juristenblad 78 (2003) 18, p. 914-919.
 • Burg, W. van der (2001), ‘De rol van de rechter rond levensbeëindigend handelen’, in: E.-J. Broers en B. van Klink (red.), De rechter als rechtsvormer, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 221-240.
 • Burg, W. van der (2001), ‘Recht doen aan pluralisme’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 30 (2001)1, 58-66.
 • Burg, W. van der (2000), ‘Het primaat van de praktijk’, in: B. van Klink en W. Witteveen (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 105-122.
 • Burg, W. van der (1998), ‘Het belang van idealen. Een programmatische verkenning’, in: W. van der Burg en F.W.A. Brom (red.) (1998), Over idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1-23.
 • Burg, W. van der (1998), ‘Wetgeving inzake morele kwesties: een procesgerichte benadering’, Ars Aequi 47(1998)2, 79-87.
 • Burg, W. van der (1997), ‘Naschrift’ (bij de reactie van M. de Blois), Nederlands Juristenblad 72(1997)37, 1721-1722.
 • Burg, W. van der (1997),’Het huwelijk – een omstreden instituut’, Nederlands Juristenblad 72(1997)29, 1321-1325
 • Burg, W. van der (1996), ‘Gezondheidsrecht en bio-ethiek: op naar een nieuwe verhouding’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 25(1996)3, 192-206
 • Burg, W. van der (1995), ‘Orgaandonatie: voorbij het liberale paradigma in het gezondheidsrecht?’, in: A.J.H.W. Coppelmans, W.E.C.A. Valkenburg, R.D. Vriesendorp, W.J. Witteveen, Het actuele recht 2 (JUVAT-bundel), Lelystad: Vermande, 83-88.
 • Burg, W. van der (1995), ‘De toenemende beschermwaardigheid van het embryo: een lekke ballon’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 19(1995)7, 419-422.
 • Burg, W. van der (1995), ‘Morele beroepsdeformatie. Enkele hypothesen over de professionele moraal van juristen’, in: L.E. de Groot-van Leeuwen en L.H.A.J.M. Quant, Ethiek en het juridisch beroep, ‘s-Gravenhage: VUGA, 13-34.
 • Burg, W. van der (1995), ‘Symboolwerking van embryo-wetgeving’, Nederlands Juristenblad, 70(1995) 1236-1241.
 • Burg, W. van der (1994), ‘Naschrift bij de reactie van Prof.dr. H.J.J. Leenen’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 18(1994)7, 406-409.
 • Burg, W. van der (1994), ‘De juridische “status” van het embryo: een op drift geraakte fictie’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 18(1994)7, 386-401.
 • Bekker, C. en W. van der Burg (1994), ‘Zelfbeschikking: een recht met vele gezichten? De ontoereikendheid van de juridische discussie over orgaandonatie’, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, 203-217.
 • Burg, W. van der, en H.M. Oevermans (1994), ‘Grondrechten in het gezondheidsrecht: Beperkingen van de gangbare grondslagenbenadering’, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, 187-202.
 • Huibers, A.K., en W. van der Burg (1994), ‘De arts: heilige of koopman?, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, 105-119.
 • Burg, W. van der (1994), ‘De twee-eenheid van recht en moraal: filosofische begripsverheldering en terreinverkenning’, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, 17-32.
 • Burg, W. van der, en P. Ippel (1994), ‘Inleiding’, in: W. van der Burg en P. Ippel (eds.), De Siamese tweeling, 1-14.
 • Burg, W. van der, P. Ippel, et al. (1993), ‘De zorg van een goed hulpverlener’, in: F.W.A. Brom, B.J. van den Bergh en A.K. Huibers (eds.), Beleid en Ethiek, Assen: van Gorcum, 88-99.
 • Burg, W. van der (1993), ‘De gele oormerken, of: de betekenis van incoherenties in ethiek en recht’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 22(1993), 37-50.
 • Burg, W. van der (1993), ‘Rechten van kinderen: enkele filosofische kanttekeningen’, in: C. van Nijnatten (red.), Kinderrechten in discussie, Meppel: Boom, 64-80.
 • Burg, W. van der (1989), ‘Het milieu in de politieke filosofie: naar een andere staatsopvatting’, in: W. Achterberg (ed.), Natuur: uitbuiting of respect? Natuurwaarden in discussie, Kampen: Kok Agora, 96-120.
 • Burg, W. van der en W. van Reijen (1988), ‘Inleiding. De plaats van de ‘Tanner Lectures’ in het oeuvre van Jürgen Habermas’, in: Jürgen Habermas, i, Kampen: Kok Agora, 7-47.
 • Burg, W. van der en T. van Willigenburg (1986), ‘Pleidooi voor een radicaal-liberale rechtspraak: de rechtstheorie van Ronald Dworkin’, Recht en Kritiek, 12(1986), 342-373.
 • Burg, W. van der (1986), ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid: teken van nihilisme en normvervaging?’, Recht en Kritiek, 12(1986), 213-228.
 • Burg, W. van der (1985), ‘De rechtstheorie van Jürgen Habermas’, Recht en Kritiek, 11(1985), 6-27.
 • Burg, W. van der en J. van Vreeswijk (1984), ‘Verdediging van totaalweigeraars’, Recht en Kritiek, 10(1984), 162-174.