Studieprogramma

Een goede analyse van een maatschappelijk thema als de multiculturele samenleving vereist een brede combinatie van positiefrechtelijke en interdisciplinaire invalshoeken. De gerichtheid op het centrale thema dat als rode draad door het hele masterjaar heen loopt, bevordert de samenhang en de integratie van de verschillende invalshoeken. Omdat het hier gaat om een academische opleiding op masterniveau die de student moet toerusten om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten, wordt daarnaast veel aandacht besteed aan methodologie van juridisch en interdisciplinair onderzoek en aan de voor-bereiding en begeleiding van de scriptie. Bij de samenstelling van het vakkenpakket is gestreefd naar een evenwicht tussen de verschillende thematische, positiefrechtelijke en disciplinaire invalshoeken.

Thematische vakken

Allereerst bestaat de variant uit vier thematische vakken (samen 20 ECTS). Deze belichten het thema van de multiculturele samenleving vanuit verschillende juridische en disciplinaire perspectieven. Het vak De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat (RM 78) biedt een rechtsfilosofische inleiding op de thematiek. Daarnaast vormt het ook de gemeenschappelijke start waarin de studenten van de variant met elkaar kennismaken en leren samenwerken rond concrete opdrachten. Het wordt gegeven door de twee coördinatoren van de variant, prof.dr.mr. W. van der Burg en dr. M. Galenkamp.

Het onderwerp van het vak Recht en religie (RM 79) is nauw verbonden met de thematiek van de multiculturele samenleving. Doordat hieraan door docenten uit verschillende secties een bijdrage wordt geleverd, krijgen de studenten een breed multidisciplinaire en juridische kennis van de thematiek. In de eerste twee vakken is een rechtsvergelijkende component voorzien. Het vertrekpunt is weliswaar de Nederlandse rechtsorde, maar er zal niet bij de landsgrenzen worden stilgestaan. Er zal ook worden bestudeerd hoe bijvoorbeeld de rechtsfilosofische discussies rond de multiculturele samenleving in Canada en Nederland verschillen van die in de Verenigde Staten, en hoe de verhouding recht en religie in landen als Frankrijk, België, Turkije en de Verenigde Staten is geregeld. Juist door deze vergelijkende invalshoek worden studenten zich sterker bewust van de specifieke kenmerken van de Nederlandse context waarbinnen de huidige discussies over de multiculturele samenleving zich afspelen.

Het vak Minority Protection (RM 43, evt. te vervangen door Rechten van de mens en grondrechten RM 42) is opgenomen omdat bij dit thema de specifieke internationaalrechtelijke invalshoek steeds minder gemist kan worden; ook hierbij is een rechtsvergelijkende invalshoek aanwezig doordat verschillende internationaalrechtelijke stelsels met elk hun eigen sterke kanten en beperkingen aan de orde komen.

Het vak Anthropology of Law (RM 83) biedt met het centrale thema rechtspluralisme een kader om veel conflicten in de multiculturele samenleving te kunnen begrijpen vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief.

Methodologische vakken

Een tweede cluster vakken is van methodologische aard (10 ECTS).

Het vak Legal Theory and Legal Methods (RL 24, eventueel te vervangen door Rechtsvinding en rechtsmethodologie RM 81) gaat in op de methodologie van de rechtswetenschap en van de rechtspraktijk en geeft daarmee een methodologische basis voor het schrijven van de scriptie.

Het vak Onderzoekslab: recht en de multiculturele samenleving (RM 85) vervult een centrale rol. Speciaal gericht op de studenten van deze variant zijn er regelmatig bijeenkomsten gedurende het hele jaar waarin de studenten, deels door lezingen van gastsprekers, kennismaken met verschillende kanten van het recht in de multiculturele samenleving. In de blokken 1 en 2 is de hiervoor benodigde tijd gering. In blok 3 wordt het seminar intensiever en werken de studenten toe naar het schrijven van een scriptie. In wekelijkse bijeenkomsten maken de studenten kennis met interdisciplinair en juridisch onderzoek naar de multiculturele samenleving en leren zij eigen vraagstellingen te formuleren. Dit mondt uit in enerzijds een bescheiden groepsonderzoek en anderzijds het opzetten van een onderzoeksvoorstel voor een scriptieonderzoek. Door deze voorbereiding kan een vliegende start worden gemaakt met de scriptie in blok 4. In blok 4 bespreken de studenten in scriptiegroepen tijdens wekelijkse bijeenkomsten onderling opzetten en hoofdstukken van elkaars scripties.

Domeinvakken en keuzevak

Het derde cluster vakken betreft de voornamelijk positiefrechtelijke domeinvakken en het keuzevak (samen 20 ECTS). Voor de domeinvakken kan de student kiezen tussen een staats- en bestuursrechtelijk, een strafrechtelijk en een Europees- en internationaalrechtelijk profiel. Hiervoor zijn na overleg met de secties op basis van het huidige vakkenaanbod standaardpakketten samengesteld. Hierbij gelden soms voorkenniseisen. Voor de samenstelling is goedkeuring nodig van de coördinator.

Voor het keuzevak is de student geheel vrij om te kiezen uit het vakkenaanbod van de universiteit.

Domeinvakken 1,2 en 3 (alle roosters onder voorbehoud)

Het staats- en bestuursrechtelijk profiel omvat een keuze uit de volgende vakken:

– Rechten van de mens en grondrechten (RM 42) Blok 1

– Overheidsorganisatierecht (RM 38) Blok 1

– Law in Action: wetgeving (RM 44) Blok 2

– Europees bestuursrecht (RM 45) Blok 2

– Verdiepend Staatsrecht (RM 47) Blok 2

– Human rights in international law (RM 66) Blok 3

– Philosophy of Human Rights (RL 26) Blok 3

– (indien aangeboden) Vreemdelingenrecht

Het strafrechtelijk profiel omvat een keuze uit de volgende vakken:

– Kernthema’s materieel strafrecht (RM 24, 10 ECTS) Blok 1 – Strafrechtstheorieën (RM 27) Blok 1

– Kernthema’s formeel strafrecht (RM 25) Blok 2

– Strafrechtelijke rechtshandhaving (RM 26) Blok 3

– Jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht (RM 33) Blok 3

– Recht en criminologie in de multiculturele samenleving (RQ 47) Blok 4

Het Europees- en internationaalrechtelijk profiel omvat een keuze uit de volgende vakken:

– EU Institutional Law (RM 61) Blok 1

– Advanced Public International Law I (RM 62) (mits voldoende voorkennis) Blok 1

– Advanced EU law I (RM 63) (mits voldoende voorkennis) Blok 1

– Law of International Institutions (RM 64) Blok 2

– Human rights in International Law (RM 66) Blok 3

– Philosophy of Human Rights (RL 26) Blok 3

– Andere nader te bepalen Europees- en internationaalrechtelijke vakken

onder voorwaarde van voldoende voorkennis

Scriptie

Deze drie lijnen komen samen in de scriptie, waarin de student een zelfstandig onderzoek verricht naar een concreet thema naar keuze. Door de degelijke methodologische en inhoudelijke voorbereiding kan de student hiermee een goede start maken. De scriptiegroepen bevorderen enerzijds dat studenten leren in het licht van kritiek hun werk te herzien en te verbeteren en anderzijds dat zij leren constructieve kritiek te geven aan anderen.

Jaarindeling